Hợp đồng sx 41 bồn XLNT SH cấp cho KCN ViSip Nghệ An